Level 4

Level Movement # Movement Name Movement Name
(HanyuPinYin)
Movement Name Chinese
Level 4 39 Embracing Head and Pushing Mountain Bao Tou Tui Shan 抱头推山

40

Six Sealing and Four Closing Liu Feng Si Bi 六封四闭

41

Single Whip Dan Bian 单鞭

42

Forward Backward Move Qian Zhao Hou Zhao 前招后招

43

Parting the Wild Horse’s Mane Ye Ma Fen Zhong 野马分鬃

44

Six Sealing and Liu Feng Si Bi 六封四闭

45

Single Whip Dan Bian 单鞭

46

Fair Maiden Works Shuttles Yu Nu Chuan Suo 玉女穿梭

47

Lazily Tying Coat Lan Zha Yi 懒扎衣

48

Six Sealing and Four Closing Liu Feng Si Bi 六封四闭

49

Single Whip Dan Bian 单鞭

50

Cloud Hand Yun Shon 云手

51

Shake Foot and F Die Jiao Da Cha 摆脚跌叉

52

Golden Rooster stance Jin Ji Du Li 金鸡独立

53

Stepping Back Dao Juan Hong 倒卷肱

54

White Goose Spreads Wings Bai er Liang Chi 白鹅亮翅

55

Walking obliquely Xie Xing 斜行

56

Flashing Turn Shan Tong Bei 闪通背

57

Hidden Thrust Punch Yan Shou Hong Quan 掩手肱拳

58

Six Sealing and Four Closing Liu Feng Si Bi 六封四闭

59

Single Whip Dan Bian 单鞭

60

Cloud Hand Yun Shou 云手

61

Patting Horse Gao Tan Ma 高探马

62

Crossed Feet Shi Zi Jiao 十字脚

63

Punch the Groin Zhi Dang Chui 指裆锤

64

Ape Presents Fruit Yuan Hou Xian Guo 白猿献果

65

Six Sealing and Four Closing Liu Feng Si Bi 六封四闭

66

Single Whip Dan Bian 单鞭

67

Sparrow Dash Que Di Long 雀地龙

68

Stepping Forward to Form the Seven Stars Shang Bu Qi Xing 上步七星

69

Stepping Back to Ride the Tiger Xia Bu Kua Hn 下步跨虎

70

Turn Back and Wave Double Lotus Zhuan Shen Shuang Bai Lian 回头双摆莲

71

Direct Cannon fist Dang Tou Pao 当头炮

72

Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar Jin Gang Dao Dui 金刚捣碓
Close Taiji Form Tai Ji Shou Si 收势

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *